Jak zajistit maximální bezpečnost při práci na stavbách


Stavebnictví patří k nejrizikovějším oborům lidské činnosti, zvláště pokud zahrnuje i práci ve výškách nebo nad volnými hloubkami. Ačkoliv je dnes díky moderním technologiím a široké nabídce prostředků osobní ochrany riziko úrazu na staveništi nízké, v žádném případě není radno jej podceňovat.

Začněte myslet na bezpečnost ještě před zahájením stavby

Otázku bezpečnosti práce je nutné začít řešit ještě před zahájením stavebních prací. Způsob zajištění bezpečnosti všech pracovníků i dalších osob na staveništi je vždy nedílnou součástí projektové dokumentace každé stavby. Povinností projektanta je věnovat se tomuto tématu v souhrnné zprávě projektu a zahrnout soupis podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví do technické zprávy. V případě, že spadá váš projekt do kategorie činností, které jsou považovány za potenciálně ohrožující na zdraví či na životě, musí pro něj být podle zákona vypracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Do tohoto dokumentu sepíše vámi pověřený koordinátor veškeré podstatné informace o povinnostech a požadavcích, týkajících se bezpečnosti práce všech pracovníků, kteří se budou na stavbě vyskytovat. Jestli bude pro konkrétní projekt vyžadováno sestavení plánu BOZP závisí především na časové náročnosti prací, počtu pracovníků na staveništi a rizikovosti pracovního prostředí. K činnostem, pro které je sestavení plánu BOZP nezbytné, patří například práce, při které hrozí pád z výšky větší než deset metrů nebo pád do více než desetimetrové volné hloubky.

Povinnosti zaměstnavatele ohledně bezpečnosti práce

Jednou z nejdůležitějších povinností každého zaměstnavatele je zajistit svým pracovníkům bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující prostředí. Mezi hlavní oblasti, kterým musíte věnovat pozornost, řadíme:

  • zajištění pravidelných bezpečnostních školení a ověřování odborné způsobilosti vašich zaměstnanců,
  • poskytnutí potřebného vybavení a osobních ochranných pracovních prostředků všem zaměstnancům,
  • zabezpečení stavebního místa proti vstupu nepovolaných osob vhodnými zábranami a informačními cedulemi.

K bezpečnosti na staveništi přispívá každý zaměstnanec

Bezpečnost na pracovišti se do velké míry odvíjí i od chování a způsobu práce vašich zaměstnanců. Mezi jejich nejdůležitější povinnosti patří:

  • dbát vašich pokynů a dodržovat veškeré pracovní předpisy, manuály a návody,
  • chránit svoji vlastní bezpečnost i bezpečnost všech dalších osob na staveništi nebo v jeho bezprostředním o­kolí,
  • používat poskytnuté osobní ochranné pomůcky,
  • ihned nahlásit potenciální ohrožení bezpečnosti na pracovišti.

Samozřejmostí je, že vaši zaměstnanci musí být v takovém zdravotním stavu, aby mohli určenou práci bezpečně vykonávat, a nesmějí se na staveništi pohybovat pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.

Práce ve výškách má svá specifika

Pracovní činnosti, při kterých se dělníci pohybují ve velké výšce nebo nad volnou hloubkou, patří k nejrizikovějším. Základním předpokladem bezpečné práce ve výškách je vždy kvalitní jištění. Kromě hromadných jistících systémů, jako jsou například zábradlí či mříže instalované k ochraně volného okraje, jsou důležitým jistícím prvkem i prostředky osobní ochrany pro práci ve výškách. Další nutnou podmínkou pro maximální bezpečnost ve výškách je kvalitní, odborně sestavené lešení, které pravidelně prochází kontrolou i profesionálním servisem. Důležitá je i dobrá organizace práce, která napomůže tomu, aby vaši zaměstnanci pracovali ve výškách pouze v případě, že nelze danou činnost provádět na zemi.

Nic není důležitější než bezpečnost

Dodržování předpisů, uvedených v projektové dokumentaci a v plánu BOZP, je naprosto nezbytné pro bezpečný pohyb vašich dělníků i dalších osob na pracovišti. Ujistěte se, že jsou všichni vaši zaměstnanci s těmito zásadami detailně seznámeni, protože i zdánlivě malé pochybení by mohlo mít vážné následky.