Montáž a demontáž lešení

Nestabilně založená a špatně ukotvená či sestavená lešení představují bezpečností riziko nejen pro pracovníky na staveništi, ale i pro všechny ostatní v jeho okolí. Veškerým problémům, způsobeným neodbornou instalací lešení, se však můžete snadno vyhnout, když přenecháte jeho montáž i demontáž odborným zaměstnancům lešenářské firmy. Ti ji provedou nanejvýš efektivně a bezpečně díky svým dlouholetým zkušenostem a pravidelnému proškolování v bezpečnostních předpisech i správné manipulaci s lešením.

Stabilně založené lešení – základní předpoklad bezpečné práce ve výškách

Správné založení lešení je základním předpokladem jeho pevnosti a stability. Pokud se však provede neodborně, může dojít i k tomu, že se lešení zřítí nebo se propadnou některé jeho části. Navzdory všem bezpečnostním předpisům lze bohužel i dnes na stavebních místech narazit na lešení, nestabilně založená na nerovném či nezpevněném povrchu. Příkladem takového neodborného provedení může být lešení vystavěné na kouscích cihel, dřeva a dalšího materiálu, nezřídka ještě navíc naskládaného na sebe. Dalšími známkami neprofesionálně založeného lešení jsou chybějící nánožky u trubkového lešení a zakládání rámových lešení bez patek, které by zajistily rovnoměrné rozložení zatížení. Další častou chybou, se kterou se lze v praxi setkat u neodborně sestaveného lešení, je vyvýšení celé jeho konstrukce plným vysunutím všech patek. Správně by se totiž šroubovací patky měly vysouvat jen v případě, že je nutné vyrovnat několik drobných nerovností v terénu.

Nepodceňujte správné ukotvení a úhlopříčné zpevnění konstrukce fasádního lešení

Konstrukce lešení musí být vždy navržena tak, aby byla maximálně pevná a zajištěná proti vybočení, překlopení i posunutí. K její stabilitě i tuhosti výrazně přispívá správné kotvení, které zabraňuje překlopení lešení a zvyšuje únosnost jeho trubek. Konkrétní rozmístění kotev se vždy odvíjí od použitého druhu lešení i typu stavby. Počet kotev je třeba přizpůsobit také tomu, jestli bude konstrukce zakrytá lešenářskou sítí nebo plachtou. Správně provedené úhlopříčné zpevnění se postará o větší pevnost fasádního lešení. Nutnost jeho použití vždy nejlépe posoudí zkušený odborník z lešenářské firmy. Zatímco v některých případech je vhodné, aby bylo ve spodních patrech lešení zpevnění zhuštěno, jiné konstrukce naopak díky použití rámových zábradlí nepotřebují úhlopříčná ztužidla vůbec – anebo si vystačí pouze s vyztužením spodních pater.

Pamatujte na bezpečnostní rizika i během demontáže lešení

Při demontáži lešení je třeba dbát především na to, aby nebyla ohrožena stabilita zbývající konstrukce. Rozebrané díly lešení je nutné opatrně spouštět dolů, protože jedině tak se zabrání jejich poškození a zároveň nebude ohrožena bezpečnost osob na pracovišti. Za žádných okolností není povoleno shazovat z lešení jakékoliv jeho součásti – a to ani v případě, že by se jednalo o předměty s malými rozměry či nízkou váhou. Při dopadu z výšky by totiž i takové součástky mohly způsobit vážná zranění.

Myslete především na bezpečnost

Jedině správně založené, dobře ukotvené a perfektně sestavené lešení může být stabilní za každých podmínek a bezpečné pro vaše zaměstnance. Neodborná montáž i demontáž lešení může naopak představovat nezanedbatelné bezpečnostní riziko pro pracovníky na staveništi i další osoby a objekty, které se nacházejí v jeho blízkosti.

Nespokojte se proto s kompromisy a využijte profesionálních služeb lešenářské firmy při montáži a demontáži lešení. Jen tak si totiž můžete být jistí, že jste pro bezpečnosti vašich pracovníků udělali opravdu maximum.