Úvod > O nás > Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů

OZNAMOVÁNÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ / WHISTLEBLOWING

ZPŮSOB OZNAMOVÁNÍ

Pokud se domníváte, že ve společnosti SCASERV a.s. dochází k protiprávnímu jednání, máte možnost jej oznámit. Doporučujeme přednostní využití interního oznamovacího systému. Způsoby oznámení v rámci interního oznamovacího systému jsou následující:

  1. Písemně (elektronicky) na emailovou adresu oznameni@scaserv.cz.
  2. Písemně (poštou) na adresu Frýdecká 775/20, 719 00 Ostrava – Kunčice. V případě podání oznámení poštou je potřeba obálku označit nápisem „NEOTVÍRAT – whistleblowing “.
  3. Telefonicky na čísle +420 737 218 515
  4. Na osobní schůzce s určenou příslušnou osobou. Osobní schůzku si můžete sjednat prostřednictvím tří výše uvedených kontaktních údajů na whistleblowing officera.

Uvedené kontakty jsou určeny pouze pro zaměstnance společnosti a pro osoby, které pro společnost vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i). Kontakty nejsou určeny pro podávání reklamací nebo stížností.

Oznámení je možno učinit rovněž prostřednictvím externího oznamovacího systému. Externím oznamovacím kanálem pro účely oznámení o porušení povinností dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, je výlučně systém pro přijímání oznámení zřízený Finančním analytickým úřadem (reditel@fau.mfcz.cz).  

Externím oznamovacím kanálem pro účely oznámení o jiných typech protiprávního jednání je systém pro přijímání oznámení zřízený Ministerstvem spravedlnosti (oznamovatel.justice.cz). Prostřednictvím systému pro přijímání oznámení zřízeného Ministerstvem spravedlnosti nelze podávat oznámení o porušení povinností podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Pro co nejrychlejší a nejefektivnější řešení oznámení doporučujeme využít interní oznamovací systém.

WHISTLEBLOWING OFFICER

Oznámení ve společnosti SCASERV a.s. řeší pouze určená příslušná osoba. V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů byla příslušnou osobou pro přijímání oznámení ve společnosti SCASERV a.s. určena Tereza Bodnárová Lugrová.

Kontaktní údaje příslušné určené osoby – whistleblowing officer:
Tel: +420 737 218 515
Email: oznameni@scasev.cz

INFORMACE PŘED PODÁNÍM OZNÁMENÍ

O přijetí oznámení budete vyrozuměni do 3 dnů od přijetí oznámení. Každému oznámení bude přiděleno jedinečné číslo případu.

Oznámení je posuzováno z hlediska jeho důvodnosti a v případě, že je posouzeno jako důvodné, je postoupeno příslušnému orgánu veřejné moci k dalšímu prošetření. O výsledku posouzení bude oznamovatel vyrozuměn do 30 dnů od přijetí oznámení a v odůvodněných případech tuto lhůtu lze prodloužit o dalších 30 dnů. Budeme Vás také informovat, pokud na základě Vašeho oznámení přijmeme nápravná opatření. Vaši totožnost nesdělíme třetí osobě bez vašeho souhlasu. V případech, kdy to vyžaduje zákon, však Vaši totožnost musíme sdílet s orgány veřejné moci. Při takovém postupu Vás budeme předem informovat.

Na anonymně podaná oznámení se nevztahuje zákon o ochraně oznamovatelů, ledaže dojde k odhalení totožnosti původně anonymního oznamovatele.

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít dostatečné důvody se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Prosíme, podávejte oznámení pouze tehdy, máte-li oprávněný důvod se domnívat, že jsou skutečnosti uvedené v oznámení pravdivé. Podání vědomě nepravdivého oznámení představuje přestupek a mohou z něj být vyvozené důsledky v pracovní rovině nebo vyžaduje náhradu škody. Na vědomě nepravdivé oznámení se nevztahuje zákonná ochrana.

VAŠE OZNÁMENÍ

Žádné osobní údaje, které nejsou pro oznámení relevantní, neuvádějte. Pokud přesto takové informace uvedete, můžeme je odstranit, aniž bychom Vás o tom informovali.
Osobní údaje, které obsahují Vaše oznámení, budou zpracovávány v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů SCASERV a.s.

Kontaktní formulář